S 1. februarjem 2017 stopi v veljavo sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS-F (Ur. list RS, št. 88/2016), s katero se spremeni višina subvencije kosil za 2. in 3. dohodkovni razred.

Tako velja, da so učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 36% neto povprečne plače v RS, upravičeni do subvencije v višini kosila (100%).

Šola bo pri obračunu prehrane upoštevala podatke iz CEUVIZ (Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja).