OBVEZNI 2018/19

Izbirne predmete v 7., 8. in 9. razredu izberejo učenci s soglasjem staršev iz ponudbe šole, in sicer za eno, dve ali tri leta.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Posamezni izbirni predmet je v urniku eno uro na teden, z izjemo tujega jezika, ki je dve uri. Izbirni predmeti so obvezna sestavina učenčevega predmetnika in se ocenjujejo.

Učenec lahko torej izbere s soglasjem staršev:

  1. dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko:
    a) dva različna enourna predmeta ali
    b) tuji jezik, ki je dvourni predmet ali

  2. tri ure izbirnih predmetov tedensko:
    a) tri različne enourne predmete ali
    b) tuji jezik in en enourni predmet.

Z začetkom šolskega leta prehajanje med izbirnimi predmeti žal ni več mogoče iz objektivnih razlogov (pripravljeni urniki, organizacija prevozov …)

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih (v celoti ali deloma).

Izbirni predmeti v šolskem letu 2018/2019:

PREDMET UČITELJ
GLASBENI PROJEKT VITA MEKINDA
GLEDALIŠKI KLUB MARIJA LAMPRET
IZBRANI ŠPORT
(skupina z delitvijo)
BOJAN NOVAK
NATAŠA TURŠIČ
LIKOVNO SNOVANJE 1, 3 MILAN KASTELIC
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA LJUBICA GALUN
NEMŠČINA 1 SENTA TEHOVNIK KOLAR
NEMŠČINA 2, 3 SENTA TEHOVNIK KOLAR
VERSTVA IN ETIKA I. RENATA LESAR HRŽIČ
ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU MARJAN KOŠELE
PLES
(2 skupini)
NATAŠA TURŠIČ
BOJAN NOVAK
POSKUSI V KEMIJI MARJAN KOŠELE
SODOBNA PRIPRAVA HRANE GORDANA FARAZIN
UREJEVANJE BESEDIL LJUBICA GALUN
ŠPANŠČINA 1, 2 KATJA GRINTAL
ŠPORT ZA SPROSTITEV
(skupina z delitvijo)
NATAŠA TURŠIČ
BOJAN NOVAK
ŠPORT ZA ZDRAVJE
(2 skupini)
NATAŠA TURŠIČ
BOJAN NOVAK

 

NEOBVEZNI 2018/19

V skladu s spremembami Zakona o osnovni šoli smo začeli v šolskem letu 2014/2015 postopno izvajati pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 4. in 7. razreda. V šolskem letu 2018/2019 bomo pouk neobveznih izbirnih predmetov izvajali za učence 4., 5. in 6. razreda. Učenec lahko izbere eno ali dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Izbira lahko med enournimi predmeti: računalništvo, šport, tehnika ali dvourni predmet: tuji jezik.

Učenec lahko torej izbere:

a) en enourni predmet ali
b) dva enourna predmeta ali
c) en dvourni predmet.

Ko se učenec odloči za obiskovanje izbranega izbirnega predmeta, ga obiskuje celo šolsko leto. Pri le-tem bo imel enake obveznosti kot pri obveznih predmetih.

Učenec si sicer lahko izbere vsako leto poljuben neobvezni izbirni predmet, vendar priporočamo, da zaradi nadgradnje znanja obiskuje vsa leta isti predmet.

Glede na število prijav bomo v šolskem letu 2018/19 izvajali naslednje neobvezne izbirne predmete: tuji jezik (nemščina), šport, tehniko in računalništvo.

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2018/2019:

PREDMET UČITELJ
ŠPORT NATAŠA TURŠIČ,
MAJA PEČNIK
TEHNIKA STANKA DEDO LALE
NEMŠČINA SENTA TEHOVNIK KOLAR
RAČUNALNIŠTVO NIKA PETELIN

OBVEZNI - predstavitev

IZVAJALEC: Vita Mekinda
RAZERD: 7., 8., 9.
VSEBINA: ustvarjanje in poustvarjanje glasbenih kompozicij.
CILJI: usvojijo temeljne tehnike igranja na inštrumente (elektronske, Orffove, posamezne klasične, ljudske ...) in vokalne tehnike,
poustvarjajo vokalne, inštrumentalne in vokalno-inštrumentalne vsebine,
predstavljajo svoje poustvarjalne in ustvarjalne dosežke na šolskih prireditvah.
DEJAVNOSTI: izvajanje (pevsko, inštrumentalno), poslušanje, ustvarjanje, interpretiranje ...
OCENJEVANJE: ocenjevanje (področje ustvarjanja, izvajanja, predstavitev na odru).
PRIČAKOVANJA: nastopi na šolskih in zunajšolskih prireditvah.
PRIPOMOČKI: notni zvezek.

IZVAJALEC: Veronika Pajk
RAZERD: 7., 8., 9.
VSEBINA: Sonce, Luna in Zemlja.
CILJI: izvajali in načrtovali preprosta opazovanja,
naredili kamero obskuro, razvijali mišljenje s pripravo opazovanj in analizo pridobljenih ugotovitev, razvijali kritičen in strpen odnos do okolice.
DEJAVNOSTI: praktično delo, reševanje nalog, opazovanje, merjenje ...
OCENJEVANJE: ocenjevanje teoretičnega znanja, predstavitev
PRIČAKOVANI REZULTATI: Izdelava plakatov, seminarskih nalog, maket ...

IZVAJALEC: Senta Tehovnik Kolar
RAZERD: 7., 8., 9.
VSEBINA: izbirni predmet je enoleten in se lahko izvaja v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole. Namenjena mu je 1 ura tedensko, tj. 35 ur letno, oz. 32 ur v 9. razredu.
Predmet izhaja iz vsebin dramske vzgoje pri pouku književnosti v šoli, vendar jih dopolnjuje z novimi vsebinami in besedili.
CILJI: učenci s pomočjo učiteljice:
- pridobivajo bralno in gledališko kulturo,
- razvijajo zanimanje za sprejemanje različnih gledaliških in lutkovnih predstav (mladinsko gledališče in gledališče za odrasle, lutkovno gledališče, ulično gledališče, variete),
- Spoznavajo osnove dihalne tehnike, vadijo sproščeno govorno nastopanje, razvijajo
domišljijo in iznajdljivost,
- pišejo in se pogovarjajo o besedilih in o predstavah, razvijajo zmožnosti gledališkega izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem, spoznavajo izrazna sredstva gledališča: šminka, frizura, kostumi, rekviziti, scenografija, luči, glasba, šumi,
- ustvarjajo besedila in manjše predstave, vadijo posamezne prizore iz dramskih besedil, nastopajo na odru ter se učijo delati v skupini – pripravijo razredno oz. šolsko gledališko uprizoritev.
OCENJEVANJE: teoretično znanje, izvedba igre.

IZVAJALEC: Marija Lampret
RAZERD: 7., 8., 9.
VSEBINA: spoznavanje značilnosti drame in gledališča.
CILJI: pridobivajo temeljne gledališkoteoretične pojme; razvijajo zmožnosti izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem in govorom v odrskem prostoru; pripravijo govorne interpretacije nedramskih zvrsti, predvsem poezije; pišejo dramatizacije pesemskih in proznih besedil.
DEJAVNOSTI: branje, interpretiranje, nastopanje, vrednotenje
OCENJEVANJE: ocenjevanje govorne interpretacije, dramatizacije besedil in poznavanja gledališkoteoretičnih pojmov.
PRIČAKOVANI REZULTATI: nastop na šolski proslavi.

IZVAJALEC: Nataša Turšič
RAZERD: 7.
CILJI: se seznanijo s pravili igre in sodniškimi znaki, izpopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov: zgornji in spodnji odboj, spodnji servis , učenje zahtevnejših tehničnih in taktičnih elementov: podaja, sprejem servisa, zgornji servis, napadalni udarec, enojni in dvojni blok.
DEJAVNOSTI: igralne različice 2:2 in 3:3 na različnih velikostih igrišč, igra 6:6 na skrajšanem ali normalnem igrišču.
OCENJEVANJE: osnovne značilnosti izbranega športa: tehnika, taktika, pravila, izrazoslovje, oprema.
PRIČAKOVANJA: uspešna uporaba osnovnih in zahtevnejših tehničnih in taktičnih elementov v igri 6:6 na igrišču.
PRIPOMOČKI: športna oprema.
Za realizacijo tega predmeta so predvidena dodatna finančna sredstva za vstopnino in prevoz.

IZVAJALEC: Bojan Novak
RAZERD: 9.
VSEBINA: tehnični in taktični elementi odbojkarske igre.
CILJI: izpopolniti tehnične in taktične elemente odbojke; naučiti osnove sojenja odbojke; doživeti vzdušje na odbojkarski tekmi.
DEJAVNOSTI: tehnični in taktični elementi, igra 6:6, igra odbojke na mivki, ogled odbojkarske tekme.
OCENJEVANJE: tri ocene (igra, igra + sojenje, igra odbojke na mivki).
PRIČAKOVANJA: učenci bodo poglobili svoje znanje igranja odbojke. Ob koncu leta bodo sposobni samostojno soditi tekmo sošolcev.
PRIPOMOČKI: športna oprema (isto kot pri pouku športa).
OPOMBA: za realizacijo tega predmeta predvidevamo 8 do 10 evrov dodatnih finančnih sredstev (za vstopnico in prevoz na ogled tekme v Ljubljani).

IZVAJALEC: Veronika Pajk
RAZRED: 9.
VSEBINA: tekmovanje snovi (kromatografija), svet brez barv bi bil dolgočasen (spoznavanje naravnih barvil), kemija tudi diši.
CILJi: spoznati pomen kemije kot temeljne naravoslovne vede, ki je ključna pri reševanju problemov na različnih področjih, izvajati in načrtovati preproste eksperimente.
DEJAVNOSTi: praktično delo, reševanje nalog, opazovanje, merjenje,...
OCENJEVANJE: ocenjevanje teoretičnega znanja, ocenjevanje eksperimentalnega dela.
PRIČAKOVANJA: izdelava plakatov, seminarskih nalog, razstava izdelkov/izsledkov, priprava in izvedba eksperimentov.

IZVAJALEC: Milan Kastelic
RAZRED: 7., 8., 9.
VSEBINA: likovno snovanje 1, 2, 3
CILJI: pri teoretičnem in praktičnem delu razvijajo občutljivost zaznavanja, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost. Učenci tako svojstveno vizualizirajo misli in občutja. Z likovnimi izraznimi sredstvi v različnih materialih oblikujejo miselne modele predmetov in pojavov iz narave in okolja ter sproščeno in ustvarjalno osmišljajo praktično delo, kjer ustvarjajo v različnih tehnikah slikanja, risanja, grafike, 3D oblikovanja in fotografije.
DEJAVNOSTI: risanje, slikanje, 3D oblikovanje, uvajanje novih načinov in tehnik.
OCENJEVANJE: ocenjevanje izdelka.
PRIČAKOVANJA: realizacija kvalitetnih likovnih del, nadgradnja likovnega znanja, razvoj ustvarjalnosti, razstava lik. izdelkov v šolski avli.
PRIPOMOČKI: učenci imajo že vse pripomočke, ki jih potrebujejo pri LS. Dokupijo kakšno tubo barve, ki jo porabijo, sicer pa se material reciklira, glina, žica in podobno pa je na razpolago v šoli.

IZVAJALEC: Ljubica Galun
RAZRED: 8., 9.
VSEBINA: prepoznava prednosti multimedijske informacije, izdelava računalniške predstavitve, preglednice, grafikona, videa.
CILJI: učenci znajo izdelati računalniško predstavitev, vnesti in oblikovati podatke v preglednico, izdelati računalniško sliko, grafikon, video, uporabiti podatke z interneta, napisati zahtevnejši algoritem in program.
DEJAVNOSTI: pripravijo multimedijsko predstavitev in pri tem uporabijo besedilo, zvok in sliko. Na koncu svoj izdelek javno predstavijo.
OCENJEVANJE: ena ustna ocena in dve oceni izdelka.
PRIČAKOVANJA: vsak učenec samostojno izdela svojo predstavitev.
PRIPOMOČKI: USB ključek.

IZVAJALEC: Gordana Kos
RAZRED: 9.
VSEBINA: prehranjenost, tradicionalni in drugačni načini prehranjevanja, prehrana v različnih starostnih obdobjih, prehrana v izrednih razmerah.
CILJI: razumejo pomen ustrezne prehranjenosti za zdravje organizma, uporabijo enostavne metode za ugotavljanje stanja prehranjenosti, analizirajo stanje prehranjenosti in izdelajo kartotečne liste, poznajo nacionalne in drugačne načine prehranjevanja, analizirajo nacionalne jedi na podlagi poznavanja posamezne dežele, pripravijo in senzorno, fiziološko in tehnološko ovrednotijo pripravljeno jed, analizirajo pozitivne in negativne posledice posameznih vrst načinov prehrane, ocenjujejo ustreznost in neustreznost načinov prehrane z vidika zagotavljanja dobrega zdravja, pripravijo in senzorno, fiziološko in tehnološko ovrednotijo pripravljeno jed, usvajajo osnovna napotila za prehrano različnih starostnih skupin prebivalstva in pripravijo obrok, usvajajo način prehrane v naravi, usvajajo način prehrane v izrednih razmerah.
DEJAVNOSTI: kuhanje, teoretično učenje.
OCENJEVANJE: teoretično znanje, referat.
PRIČAKOVANJA: znajo pripraviti zdrav obrok za različna starostna obdobja, poznajo raznolikost kulinarike Slovenije
PRIPOMOČKI: velik črtast zvezek, predpasnik.

IZVAJALEC: Senta Tehovnik Kolar
RAZRED: 7., 8., 9.
CILJI: učenci pridobivajo znanje novega tujega jezika, spoznajo kulturo nemško govorečih držav in njihove navade, naučijo se neposredne uporabnosti jezika preko komuniciranja, razumevanja medijev, branja literature, pri delu v dvojicah ali v manjših skupinah, posamezne teme predstavijo s krajšimi govornimi nastopi, pridobivajo na besedišču in sproti spoznavajo ustrezne slovnične strukture.
DEJAVNOSTI: snov spoznavajo preko različnih dialogov, pesmi, avtentičnih posnetkov in besedil, preko spletnih nalog na nemški spletni strani:
http://deutschmachtmirspass.weebly.com in preko blogov: http://deutschmachtmirspass1.blogspot.si/ (za 7. r.),
http://deutschmachtmirspass2.blogspot.si/ (za 8. r.),
http://deutschmachtmirspass3.blogspot.si/ (za 9. r.),
uporaba spletnega učbenika za nemščino, kjer najdemo večji nabor nalog, avtentičnih besedil in slušnih posnetkov.
OCENJEVANJE: pisno in ustno ocenjevanje.
PRIČAKOVANJA: po končanih treh letih šolanja (3 x 70 ur) naj bi učenci dosegli nivo znanja A 1 do A 2.
PRIPOMOČKI: učbenik in delovni zvezek Wir 1, 2, 3, velik črtast zvezek za vsa tri leta.

IZVAJALEC: Stanka Dedo Lale
RAZRED: 7., 8., 9.
VSEBINA: vrste in obdelava lesa.
CILJI: prepoznavajo različne vrste lesa, vedo, da ima les različno strukturo,
razumejo, da les obdelujemo na različne načine,
praktično obdelujejo les.
DEJAVNOSTI: rezanje, brušenje, lakiranje, sestavljanje ...
OCENJEVANJE: ocenjevanje teoretičnega in praktičnega znanja.
PRIČAKOVANJA: izdelava kovčka za orodje, pomoč pri izdelovanju darilc za prvošolce (lesena puščica).
Razstava praktičnih izdelkov v avli šole.
PRIPOMOČKI: Z. Puncer: OBDELAVA GRADIV LES, delovni zvezek z gradivom, Izotech.

IZVAJALEC: Marjan Košele
RAZRED: 7.
VSEBINA: prepoznavanje rastlinskih in živalskih organizmov, skrb za živali, terensko delo, mikroskopiranje, priprava seminarske naloge in predstavitev izbrane živali ali rastline po določenih kriterijih.
CILJI: učenci prepoznajo plevele in še kaj več o plevelih, učenci skrbijo za določene živali, pozitiven odnos do vseh živih bitij, priprava seminarske naloge s predstavitvijo.
DEJAVNOSTI: terensko delo, mikroskopiranje, delo s ključi, ogled videofilmov in zapisovanje ključnih gradiv.
OCENJEVANJE: teoretično in praktično ocenjevanje.
PRIČAKOVANJA: pravilno ravnanje z različnimi živimi bitji, poznavanje plevelov in živali, ki živijo s človekom.

IZVAJALEC: Nataša Turšič, Bojana Novak
RAZRED: 9.
CILJI: seznaniti se z nekaterimi plesi, ki so pomemben del sodobne športno rekreativne ponudbe, spoznati različne tehnike sproščanja, usvajanje in izpopolnjevanje plesnih znanj, krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase.
DEJAVNOSTI: družabni plesi, latinskoameriški plesi, standardni plesi. Učenci 9. razredov se naučijo plesnih korakov za valeto.
OCENJEVANJE: aktivno sodelovanje, plesne slike.
PRIČAKOVANJA: znajo sproščeno zaplesati osnovne slike vseh naučenih plesov.
PRIPOMOČKI: šolski copati.

IZVAJALEC: Marjan Košele
RAZRED: 8.
VSEBINA: kemijski eksperimenti, kemijska varnost, ogled kemijskih obratov, predstavitev eksperimenta po naprej postavljenih kriterijih.
CILJI: spoznajo varno delo v laboratoriju, spoznajo kemijski inventar in njegovo pravilno uporabo, spoznajo kemijske poklice in delo v kemijski tovarni, pravilno izvajajo kemijske eksperimente in zapisujejo rezultate, za oceno izvedejo kemijski eksperiment po naprej postavljenih kriterijih.
DEJAVNOSTI: izvajanje kemijskih eksperimentov, ogled obratov, kjer se izvajajo kemijski eksperimenti, predstavitev in izvedba izbranega eksperimenta.
OCENJEVANJE: teoretično in praktično ocenjevanje.
PRIČAKOVANJA: ogled kemijske tovarne ob upoštevanju varnosti, pravilna uporaba kemijskega inventarja, poznavanje R in S stavkov, urejen laboratorijski dnevnik, predstavitev eksperimenta brez pomoči učitelja.
PRIPOMOČKI: dokup kemijskega inventarja in kemikalij glede na število učencev in skupin.
Za realizacijo tega predmeta je potrebno nekaj dodatnih finančnih sredstev.

IZVAJALEC: Marija Lampret
RAZRED: 9.
VSEBINA: pravilnejše in natančnejše oblikovanje argumentov in prepričevalnih tehnik, primerno ciljni publiki.
CILJI: učenci spoznavajo etiko dialoga, se (na)učijo javnega nastopanja in izražanja svojih stališč, se (na)učijo učinkovitega prepričevanja in argumentiranja.
DEJAVNOSTI: branje, interpretiranje, nastopanje, komentiranje ...
OCENJEVANJE: ocenjevanje teoretičnega znanja, govornega nastopanja.
PRIČAKOVANJA: govorni nastop, nastop na šolski proslavi.

IZVAJALEC: Gordana Kos
RAZRED: 7., 8., 9.
VSEBINA: hrana in hranilne snovi, organizem potrebuje hranilne snovi, zdrava prehrana, ritem prehranjevanja, prehrambene navade, kakovost hrane, priprava zdrave hrane.
CILJI: spoznajo hranljive snovi, ki jih vsebuje naša prehrana, število celodnevnih obrokov in časovni razmak med njimi ter posledice nepravilnega prehranjevanja, spoznajo načine shranjevanja posameznih živil, kvarjenje živil in posledice zastrupitev s hrano, spoznajo postopke predpriprave in priprave živil ter spremembe v hranilni vrednosti, spoznajo, da so prehranske navade del našega vsakdanjika in imajo kot take pomemben vpliv pri ohranjanju zdravja, razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja zdravja, poglabljajo znanja predvsem v smislu usmerjanja v nadaljnje šolanje na agroživilskih, gostinsko–turističnih in zdravstvenih šolah, razvijajo individualno ustvarjalnost.
DEJAVNOSTI: kuhanje, teoretično učenje.
OCENJEVANJE: teoretično znanje, referat.
PRIČAKOVANJA: usvojiti zananje o zdravi prehrani, usvojiti osnove kuhanja in si samostojno načrtovati in pripraviti zdrav obrok.
PRIPOMOČKI: velik črtast zvezek, predpasnik.
Koch V. : SODOBNA PRIPRAVA HRANE – učbenik za izbirni predmet v 7., 8., in 9. razredu devetletne OŠ.

IZVAJALEC: Bojan Novak
RAZRED: 7., 8., 9.
VSEBINA: igranje šaha (na deski, na računalniku).
CILJI: naučiti in utrditi poznavanje pravil šaha, izboljšati taktično znanje igranja šaha, izboljšati miselne strategije, uporabne tudi v vsakdanjem življenju.
DEJAVNOSTI: šah, hitropotezni šah, igranje šaha z računalnikom
OCENJEVANJE: tri ocene (pravila, zgodovina, igra).
PRIČAKOVANJA: učenci bodo znali pravila (gibanje figur), sposobni bodo odigrati partijo šaha proti sošolcu ali proti računalniku. Poznali bodo različne otvoritve in načine matiranja.

IZVAJALEC: Katja Grintal
RAZRED: 7., 8., 9.
VSEBINA: španski jezik.
CILJI: učenci razvijajo sposobnosti za učinkovito rabo španskega jezika kot sredstva za sporazumevanje.
Spoznavajo kulturo in civilizacijske posebnosti špansko govorečih narodov.
S primerjanjem tuje kulture z lastno razvijajo strpen odnos do drugačnosti, obenem pa krepijo lastno kulturno identiteto.
DEJAVNOSTI: didaktične igre, aktivnosti z uporabo interaktivne table, branje krajših člankov iz revij, interaktivne vaje, kvizi, poslušanje glasbe.
OCENJEVANJE: pisno in ustno ocenjevanje znanja, ocenjevanje izdelkov.
PRIČAKOVANJA: osvojitev osnov slušnega in bralnega razumevanja ter ustnega in pisnega sporočanja v španščini; osvojitev uporabne komunikacije v španščini ter spoznavanje španske ter južnoameriške družbe in kulture.
PRIPOMOČKI: Clara Miki Kondo: AULA AMIGOS INTERNACIONAL 1, učbenik in delovni zvezek.

IZVAJALEC: Bojana Novak
RAZRED: 8.
VSEBINA: športne aktivnosti, s katerimi pripomoremo k sprostitvi telesa po vsakodnevnih šolskih naporih
CILJI: razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti z namenom izboljšanja kvalitete preživljanja prostega časa; izpopolniti tehnične in taktične elemente posameznih športov z namenom lažje vključitve v rekreativne programe; oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja in do pomena sprostitve po učnih naporih.
DEJAVNOSTI: odbojka, hokej, badminton, nogomet, tenis, odbojka na mivki, kolesarjenje, t-ball, baseball, po izbiri.
OCENJEVANJE: tri ocene (odbojka, hokej, badminton – ocena igralne uspešnosti).
PRIČAKOVANJA: učenci bodo osvojili nekaj dodatnih znanj (kot nadgradnja pouka športa), ki jih bodo lahko v večji meri uporabili v igralnih situacijah.
PRIPOMOČKI: športna oprema (isto kot pri pouku športa), izpravno kolo (predvidoma junija 2018).

IZVAJALEC: Nataša Turšič
RAZRED: 9.
CILJI: skrb za skladen telesni razvoj, ter navajanje na zdravo življenje, usvajanje in spopolnjevanje športnih znanj, krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase, oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje k medsebojnemu sodelovanju, spoštovanje športnega obnašanja, strpnosti in sprejemanje drugačnosti), razumevanje pozitivnih učinkov redne športne dejavnosti in pridobivanje trajnih športnih navad.
DEJAVNOSTI: plavanje in vodne aktivnosti, pohod, igre z žogo, aerobika, trim.
OCENJEVANJE: aktivno sodelovanje, izboljšanje individualnih rezultatov.
PRIČAKOVANJA: z izbranimi nalogami oblikovati skladno postavo in izboljšati individualne rezultate, seznaniti se z nekaterimi športi, ki so pomemben del sodobne športnorekreativne ponudbe, spoznati različne tehnike sproščanja, doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe, izoblikovati posameznikovo samopodobo na področju doživljanja in dojemanja svojega telesa, spodbujati medsebojno sodelovanje in spoštovanje različnosti, razviti kulturen odnos do narave in okolja.
PRIPOMOČKI: športna oprema.
Za realizacijo tega predmeta so predvidena dodatna finančna sredstva za vstopnino in prevoz.

IZVAJALEC: Bojan Novak
RAZRED: 7.
VSEBINA: športne aktivnosti, s katerimi krepimo zdravje in dobro počutje.
CILJI: razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti z namenom izboljšanja kvalitete preživljanja prostega časa; izpopolniti tehnične in taktične elemente posameznih športov z namenom lažje vključitve v rekreativne programe; oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja.
DEJAVNOSTI: odbojka, košarka, nogomet, t-ball, kolesarjenje, hokej, namizni tenis, lokostrelstvo, po izbiri.
OCENJEVANJE: tri ocene (odbojka, košarka, nogomet – ocena igralne uspešnosti).
PRIČAKOVANJA: učenci bodo osvojili nekaj dodatnih znanj, ki jih bodo lahko v večji meri uporabili v igralnih situacijah.
PRIPOMOČKI: športna oprema, izpravno kolo (predvidoma junija 2018).

IZVAJALEC: Nataša Turšič
RAZRED: 8.
CILJI: skrb za skladen telesni razvoj ter navajanje na zdravo življenje (splošna kondicijska pripravljenost, kakovostno preživljanje prostega časa s športno dejavnostjo, počitkom in spanjem, sposobnost prenašanja naporov, kompenzacija negativnih učinkov sodobnega življenja, zdrava prehrana, nadomeščanje izgubljene tekočine, skrb za telesno držo in skladno postavo); krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase.
DEJAVNOSTI: pohod, športne igre, plezanje, trim, aerobika, step aerobika ...
OCENJEVANJE: aktivno sodelovanje in izboljšanje individualnih rezultatov.
PRIČAKOVANJA: z izbranimi nalogami oblikovati skladno postavo in izboljšati individualne rezultate, seznaniti se z nekaterimi športi, ki so pomemben del sodobne športnorekreativne ponudbe, razumeti odzivanje organizma na aerobno in anaerobno obremenitev, telesno ali psihično preutrujenost in druge stresne dejavnike.
PRIPOMOČKI: športna oprema.
Za realizacijo tega predmeta so predvidena dodatna finančna sredstva za vstopnino in prevoz.

IZVAJALEC: Ljubica Galun
RAZRED: 7., 8., 9.
VSEBINA: opredelitev informacije in podatka, pisanje in oblikovanje sporočila z urejevalnikom besedil, vnos slikovnega materiala v nalogo, pošiljanje sporočil po elektronski pošti, digitalna fotografija.
CILJI: učenci s pomočjo računalniške tehnologije izdelajo in oblikujejo pisni dokument z vsebino po lastni izbiri (npr. kuharsko knjigo, zbirko pesmi, opis nogometne lige ...) in ga predstavijo sošolcem oz. sošolkam, ki prejeto informacijo ovrednotijo.
DEJAVNOSTI: poiščejo informacijo in določijo podatke, uporabljajo računalnik za oblikovanje in posredovanje preprostih informacij, delo z elektronsko pošto, pišejo nalogo, upoštevajo sloge, posnamejo ali skenirajo slike in jih obdelajo.
OCENJEVANJE: ena ustna ocena in dve oceni izdelka.
PRIČAKOVANJA: vsak učenec samostojno izdela projektno nalogo in jo na koncu predstavi.
PRIPOMOČKI: USB ključek.

IZVAJALEC: Renata Lesar Hržič
RAZRED: 7., 8., 9.
VSEBINA: verstva sveta, vzori in vzorniki, tradicionalne religije, reševanje nasprotij, človek in narava.
CILJI: pridobiva objektivno znanje in razgledanost o posameznih verstvih, odkriva pestrost religijskih pojavov, prebuja radovednost za verstva; razvija sposobnost razumeti druge ljudi; raziskuje skupne vrednote vzornikov; uči se sprejemati drugačnost in nanjo gledati strpno; spoznava kako različne vere gledajo na naravo in materialne dobrine.
DEJAVNOSTI: Preko različnih čutil spoznava verstva (priprava predstavitev, kuhanje, obisk verske skupnosti, gibalna delavnica ...)
OCENJEVANJE: ocena predstavitve in sodelovanja pri pouku.
PRIČAKOVANJA: izdelava in predstavitev plakatov in PPT, razstava plakatov in izdelkov na oglasni tabli družboslovja.
Za realizacijo tega predmeta predvidevamo 8 do 10 evrov dodatnih finančnih sredstev (za prevoz na obisk verskih skupnosti v Ljubljano).

 

NEOBVEZNI - predstavitev

IZVAJALEC: Marija Katarinčič
RAZRED: 1.
VSEBINA: barve, števila do 20, moje telo, moja družina, živali in ljubljenčki, plesne igre, pesmice in rime, pravljice in lutke.
CILJI: učenci se seznanjajo z novim tujim jezikom preko igre, plesa in ustvarjalnih dejavnosti. Spoznavajo kulturo in navade angleško govorečih področij. Preko različnih dejavnosti nezavedno usvajajo besedišče, intonacijo in način izgovorjave ter slovnico (poudarek je na besedišču, ne slovnici).
DEJAVNOSTI: poslušanje pravljic, pesmic in posnetkov, petje, gibanje, ustvarjalne delavnice, dramatizacije in dialogi.
OCENJEVANJE: sprotno opisno ocenjevanje učenčevega napredka; pisno in ustno.
PRIČAKOVANJA: razumejo in upoštevajo kratka navodila v tujem jeziku. Razumejo/povedo besedišče vsebin. Pojejo in recitirajo kratke pesmi. Izdelajo lutke in sodelujejo pri dramatizaciji. Povezujejo znanja z ostalimi šolskimi predmeti.

IZVAJALEC: Vita Mekinda
RAZRED: 4., 5., 6.
VSEBINA: glasbeno-odrska predstava.
CILJI: oblikujejo in poustvarijo glasbeno ali z glasbo povezano predstavo (npr. glasbena pravljica, spevoigra, muzikal), poustvarjajo in ustvarjajo vokalne, inštrumentalne in vokalno inštrumentalne vsebine, (izbor izvajalskega sestava ter izvajalskega programa izhaja iz želja, sposobnosti, spretnosti in znanj učencev), zvočno eksperimentirajo, improvizirajo ter izražajo lastne glasbene zamisli.
DEJAVNOSTI: ustvarjanje, poslušanje drug drugega, iskanje skupinskega ritma, interpretacija ...
OCENJEVANJE: področje ustvarjanja, izvajanja - predstavitev na odru.
PRIČAKOVANI REZULTATI: predstavitev na odru.

IZVAJALEC: Milan Kastelic
RAZRED: 4., 5., 6.
VSEBINA: risanje, slikanje, 3D-oblikovanje, fotografija, film.
CILJI: učenci razvijajo občutljivost zaznavanja, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost, oblikujejo miselne modele predmetov in pojavov iz narave. Dodobra spoznajo in razširijo uporabnost likovnih tehnik.
DEJAVNOSTI: risanje, slikanje, 3D-oblikovanje, uvajanje novih načinov in tehnik.
OCENJEVANJE: ocenjevanje izdelka.
PRIČAKOVANJA: realizacija kvalitetnih likovnih del, nadgradnja likovnega znanja, razvoj ustvarjalnosti, razstava lik. izdelkov v šolski avli.
PRIPOMOČKI: dokupijo kakšno tubo barve, ki jo porabijo, ostalo je na razpolago v šoli.

IZVAJALEC: Senta Tehovnik Kolar
RAZRED: 4., 5., 6.
CILJI: učenci pridobivajo znanje novega tujega jezika na zabaven in sproščen način preko igre, spoznajo kulturo nemško govorečih držav in njihove navade, pridobivajo na besedišču in nezavedno spoznavajo slovnico (poudarek je na pridobivanju besedišča, ne na slovnici).
DEJAVNOSTI:
- usvajanje jezika skozi zgodbice in pesmi, preko slik in posnetkov,
- veliko pogovorov: igra vlog, dialogi ...
- projektno delo (skupna izdelava plakatov in njihova predstavitev),
- uganke in zapleti, zanimive in skrivnostne zgodbe, ki spodbujajo otrokovo radovednost,
- spoznavanje navad in običajev nemško govorečih držav,
- preko kartic s sličicami in različnih igric,
- s pomočjo spletnih nalog na nemški spletni strani in blogu:
http://maliznalcki.blogspot.com (blog za 4. r.)
http://malinemskipoznavalci.blogspot.com (blog za 5. r.)
http://malinemskieksperti.blogspot.si/ (blog za 6. razred)
OCENJEVANJE: da; dva ali trije testi letno, ustne ocene učenci pridobijo s predstavitvijo krajših dialogov, pesmic, ki jih predstavijo sami ali v dvojicah ali manjših skupinah.
PRIČAKOVANJA: spoznavanje, prepoznavanje besedišča.
Po končanem triletnem učenju (4.-6. r.) se priporoča nemščino kot obvezni izbirni predmet, saj je triletno obiskovanje N2N dobra podlaga za učenje v zadnjem triletju, kjer se učenci učijo tudi slovnico.
PRIPOMOČKI: velik črtast zvezek in trša mapa z vloženimi listi A4 (30 listov).

IZVAJALEC: Nataša Turšič/Bojan Novak
VSEBINA: športne aktivnosti usmerjene v razvoj aerobne vzdržljivosti, moči in koordinacije gibanja.
CILJI: z redno vadbo vplivati na skladno telesno razvitost; razumeti odziv organizma na gibanje; razumeti in spoštovati drugačnost ter izboljšati medsebojno sodelovanje.
4. razred:
DEJAVNOSTI: tekalne igre, aerobika, hokej, igre z loparji, ravnotežne spretnosti, suhi biatlon, akrobatika, skoki z višine, plezanje po umetni plezalni steni, borilni športi, t-ball.
OCENJEVANJE: tri ocene (hokej + badminton, daljši tek v naravnem okolju, skok z višine + skok na mali prožni ponjavi).
5. razred:
DEJAVNOSTI: tekalne igre, aerobika, nordijska hoja, igre z loparji (tenis), žongliranje, hoja s hoduljami, suhi biatlon, akrobatika, spretnostna vožnja s kolesom, plezanje po umetni plezalni steni, borilni športi, t-ball.
OCENJEVANJE: tri ocene (plezanje po plezalni steni, aerobika, spretnostna vožnja s kolesom).
6. razred:
DEJAVNOSTI: tekalne igre, aerobika, sankanje, igre z loparji (tenis), žongliranje, hoja s hoduljami, suhi biatlon, akrobatika, kolesarski izlet, plezanje po umetni plezalni steni, borilni športi, t-ball, hokej na ledu, rugby, frizbi.
OCENJEVANJE: tri ocene (tek v naravnem okolju, badminton, borilne igre.
PRIČAKOVANJA: učenci se bodo ukvarjali s tistimi športi, ki niso pogosto del rednih ur športa. Spoznali bodo tudi številne nove, sodobne športe.
PRIPOMOČKI: športna oprema (isto kot pri rednih urah športa).

IZVAJALEC: Stanka Dedo Lale
RAZRED: 4., 5., 6.
VSEBINA: les, papirna gradiva, umetne snovi, konstrukcije.
CILJI: učenci izdelujejo uporabne predmete iz papirja, lesa, kovine in umetnih gradiv, razvijajo pozitiven odnos do dela, sodelovanja med sabo in vodenja v skupini. Pridobivajo prostorske predstave, razvijajo sposobnost za ustvarjalnost.
DEJAVNOSTI: risanje, rezanje, žaganje, kovičenje ...
OCENJEVANJE: ocenjevanje teoretičnega znanja, ocenjevanje izdelka.
PRIČAKOVANJA: izdelava periskopa, torbice, žepne svetilke, ptičje krmilnice, peresnice, stojala za knjige, samokolnice, avtomobila, naprave iz sestavljanke, predstavitev izdelkov na spletni strani šole.
PRIPOMOČKI: Tehnika 1, Delovno gradivo z delovnim zvezkom, Izotech.