Odkrivanje nadarjenih učencev je strokovno zahtevno opravilo. V postopku odkrivanja sodelujejo učitelji, šolska svetovalna služba, starši in po potrebi zunanji strokovnjaki. Vsak od njih lahko prispeva koristne informacije.
Identifikacija nadarjenih učencev zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje naslednja merila:

1. Ocena učiteljev - učitelji podajo oceno o že evidentiranih učencih s pomočjo posebnih ocenjevalnih lestvic, ki zajemajo naslednja področja:

 • učno,
 • voditeljsko,
 • telesno-gibalno,
 • tehnično,
 • literarno,
 • dramsko,
 • glasbeno,
 • likovno,
 • filmsko.

2. Test sposobnosti (Ravenove progresivne matrice).

3. Test ustvarjalnosti (Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja).
Testa sposobnosti in ustvarjalnosti izvede in ovrednoti šolski psiholog. Kot nadarjeni oziroma talentirani so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od obeh testov (test sposobnosti in test ustvarjalnosti) dosegli višji rezultat od 90%.

Ugotovitev o tem, da je učenec nadarjen, se sprejme na sestanku razrednega učiteljskega zbora, na katerem sodelujeta tudi šolska svetovalna služba.
Seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku.
Odkrite nadarjene učence se tekoče spremlja (procesna diagnostika). Dokumentacija o nadarjenih učencih se arhivira na šoli, vodi pa jo šolska svetovalna služba.
(Vir: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci; spletna stran MŠŠ)

AKTIVNOSTI ZA NADARJENE UČENCE V ŠOLSKEM LETU 2016/2017:

 • matematika (dodatni pouk in tekmovanje),
 • slovenščina (dodatni pouk in bralna značka, tekmovanje, literarni natečaji, glasilo Lešniki, nastopi in prireditve),
 • angleščina (dodatni pouk in angleška bralna značka, tekmovanje),
 • nemščina (nemška bralna značka, izbirni predmet, tekmovanje),
 • fizika (dodatni pouk, tekmovanje),
 • kemija (dodatni pouk, izbirni predmet: poskusi v kemiji, tekmovanje),
 • biologija (dodatni pouk, izbirni predmet: organizmi v naravi in umetnem okolju, tekmovanje iz znanja biologije in diabetesa),
 • zgodovina (dodatni pouk, tekmovanje),
 • športna vzgoja (dodatna ura športne vzgoje za športno nadarjene učence, izbirni predmeti iz področja športa, tekmovanja),
 • likovna vzgoja (izbirni predmet: likovno snovanje, likovni natečaji),
 • glasbena vzgoja (pevski zbor, izbirni predmet: glasbeni projekt, Orffova skupina, pevske revije in nastopi),
 • logika (tečajna oblika skozi celo šolsko leto za učence 2. in 3. triade, tekmovanje),
 • spodbujanje miselnih procesov (učenci 2. in 3. triade se lahko vključijo v delavnice spodbujanja miselnih procesov, ki jih v tečajni obliki izvaja prof. Renata Gradišar),
 • kviz Male sive celice (priprava na tekmovanje, Renata Lesar Hržič),
 • računalniško tekmovanje Bober,
 • tehniško področje (projekt: Inovativno reševanje problemov, izbirni predmeti s področja tehnike).