Pri učencih z učnimi težavami je potrebno pred uvedbo postopka usmerjanja poznati pet osnovnih stopenj pomoči: pomoč učitelja, pomoč šolske svetovalne službe, dodatna individualna in skupinska pomoč na šoli, mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove. Peti korak nastopi šele v primeru, ko šolski strokovni tim ugotovi, da učenec z izrazitejšimi učnimi težavami potrebuje več prilagoditev in pomoči, ali spremembo programa vzgoje in izobraževanja. Staršem torej predlagajo uvedbo postopka usmerjanja le v primeru, ko prvi štirje koraki niso pripeljali do želenega napredka pri otroku. (Vir: Zavod RS za šolstvo)

Starši si lahko ogledate podrobnosti usmerjanja otrok s posebnimi potrebami na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.

Dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami izvajajo:
Irena Budič Pavlič, psihologinja,
Vesna Hladnik, socialna pedagoginja,
Lea Komat, specialna pedagoginja,
Manca Cimperman, specialna pedagoginja,
Branka Jeretina Magister, specialna pedagoginja (Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana),
Urša Filipič, specialna pedagoginja (Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana),
Katja Čater, specialna pedagoginja (Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana),
Helena Bartol Rus, logopedinja (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana).